นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อพิจารณารูปแบบ และข้อมูลที่ ในการที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาครัฐและเอกชน ทราบผลการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการกิจกรรมสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อเทศบาล สร้างความเชื่อถือ ศรัทธา ให้เกิดขึ้นกับประชาชน และองค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลมากขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี