เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภา ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “กลุ่มเทศบาลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย” ที่ประกอบไปด้วย เทศบาลนคร ๕ แห่ง เทศบาลอำเภอเมือง ๒๐ แห่ง และมีปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี