Accessibility Tools

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

นโยบายเว็บไซต์

เชื่อมโยงบทความ
เชื่อมโยงภายนอก
แบ่งปัน วิดีโอ/คลิปเสียง
รายการเชื่อมภายนอก
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายการแบ่งปัน วิดีโอ/คลิปเสียง
เริ่มเผยแพร่
2018-08-01 03:24:24
ยุติเผยแพร่
0000-00-00 00:00:00
Show image

นโยบายเว็บไซต์ ของ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จัดทำเมื่อปี พ.ศ. 2561

 

คำนิยาม

ผู้ให้บริการ ความหมายถึง สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ผู้ใช้บริการ หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใดๆ ของ ผู้ให้บริการ

บริการ หมายความรวมถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ของ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 

1.  วัตถุประสงค์

     สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ได้ จัดทำขึ้นในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์   และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการ เข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่า ผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

 

2.  เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

     2.1  ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล , ข้อความลายลักษณ์อักษร,  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ,  ดนตรี ,  ไฟล์เสียง ,  หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

     2.2  เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

     2.3  ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

     2.4  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยน แปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง   สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

     2.5  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือ ถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

     2.6  การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ  2.5  ผู้ใช้บริการจะไม่ สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

     2.7  ในกรณีที่   สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่ อยู่ ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

3.  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

     3.1  ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

     3.2  ผู้ใช้บริการจะใช้บริการ เว็บไซต์นี้  เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ กำหนดของ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  และไม่ ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

     3.3  ผู้ใช้บริการจะไม่ เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยชัดแจ้งให้ทำ เช่นนั้นได้

     3.4  ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

     3.5  ผู้ใช้บริการจะไม่ ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้ บริการจะได้รับอนุญาตจาก  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

     3.6  ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่ เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

     3.7  ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ  รวมถึง สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 

4.  การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

     4.1  การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ  ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ   สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  หรือต่อความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

     4.2  กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้  โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่ หากต้องการเชื่ อมโยงมายังหน้า ภายในของเว็บไซต์นี้   จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ  ไว้ด้วยก็ได้   ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ   สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 

5.   การปฏิเสธความรับผิด

      สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้  หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน  ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส   ถึงแม้ว่า สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย  สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น  นอกจากนี้ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์   หรือเนื้อหาใดๆ  ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ  ที่ เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม  รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

 

6.  กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

     6.1  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  หรือผู้ให้อนุญาตแก่   สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่ เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  หรือผู้ให้อนุญาตแก่   สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

     6.2  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

     6.3  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 

7.  กฎหมายที่ใช้บังคับ

     7.1  การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้   ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

 

  • ฮิต: 2486
Rectangle 34 

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18/9 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (+66) 0-7727-2513
โทรสาร : (+66) 0-7728-8919
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถิติผู้เข้าชมปัจจุบัน

10085060
วันนี้ 27003
เมื่อวานนี้ 25032
สัปดาห์นี้ 141783
เดือนนี้ 27003
รวมทั้งสิ้น 10085060