เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จำนวน ๔๐ คน

พร้อมกันนั้นก็ยังได้มอบข้าวสารให้กับผู้ปกครองของนักเรียนที่มาร่วมในพิธี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษา ณ ห้องสุมด โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี