เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

ซึ่งมีนายรังษี หลิมกำเหนิด รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงพิษภัยอันตรายของยาเสพติด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๘ คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ภัตตาคาร ป็อบอาย วิภาวดี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี