เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง) และนางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๕ (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)

ได้เข้ารับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารที่ร่วมให้การสนับสนุน เพื่อย่องยกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะทำงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยนายเอกชัย มุกดาพิทักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามเลขานุการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : TO BE NUMBERONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวรายงานว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๑๘ ปี ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ตอบสนองยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ได้แก่ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน การพัฒนาทักษะชีวิต และมีระบบการเฝ้าระวังเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด โดยดำเนินงานแบบบูรณาการเชิงรุก สร้างความเข้มแข็งด้วยการสร้างทีมเครือข่ายเฝ้าระวังการติดยาเสพติด ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และในหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม สำหรับ ปี ๒๕๖๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม ในทั้ง ๓ กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL , กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท.
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี