thzh-CNenmy

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมือง:เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (Suratthani Dengunit) บูรณาการโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนำสุขภาพชุมชน ที่จัดระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562

โดยมีนางสาวพรทิพย์ ใจเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี เพื่อพัฒนาทักษะ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเมือง พร้อมทั้งทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์สู่การพัฒนาระบบ กลไก การจัดการด้านการป้องกันควบคุมโรคของการพัฒนาต้นแบบเมืองเป็นเลิศด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Urban Excellence Disease Control : UEDC) ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงเล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ในพิธีเปิดยังมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล แกนนำสุขภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมวังใต้
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี