thzh-CNenmy

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนหลังคลัง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชนประจำปี 2562 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานออกหน่วยเคลื่อนที่พบชุมชน เขตพัฒนาชุมชนที่ 2

เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนเชิงรุก รับทราบปัญหา อุปสรรคของชุมชน ตอบสนองความต้องการของชุมชนตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง โดยมีการให้บริการเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลฯ อาทิ บริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตรวจฟัน ถอนฟัน งานสัตวแพทย์ให้คำปรึกษาและตรวจรักษาสัตว์เบื้องต้น รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำรวจครอบครัวผู้เดือดร้อน ให้คำแนะนำเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส ห้องสมุดเคลื่อนที่ งานทะเบียนราษฎร์ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมให้บริการ ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ ชมรมเมาไม่ขับ ให้ความรู้ถึงอันตรายจากการเมาแล้วขับ บริการตัดแต่งทรงผม ชาย/หญิงฟรี โดยเสริมสวยเกสริยา วิทยาลัยสารพัดช่าง และตาปีแฮร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 บริการแจกจ่ายพันธุ์พืช จัดหางานจังหวัดฯ บริการจัดหางาน ลงทะเบียนสมัครงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างงาน พัฒนาฝีมือแรงงานเขต 11 เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานต่างๆ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี