เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้จุดธูปเทียนแพหน้าสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๔๔๒-๒๔๖๔ ในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี พุทธศักราช ๒๕๖๓ และในวันนี้ได้มีการสอบพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

เพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เจริญกว้างไกลและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น พระพุทธศาสนาก็จะเจริญมั่งคงสถาพร โดยมีพระธรรมกิตติเมธี ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค๑๖ ๑๗ ๑๘ เป็นประธานและจุดธูปเทียนหน้าต่อพระรัตนตรัย และในวันนี้ได้มีนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวงเข้าร่วมสอบจำนวนมาก ณ วัดธรรมบูชาและวัดกลางใหม่
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี