thzh-CNenmy
ภาพปก
ไฟล์ประกอบ...
Social Share
เชื่อมโยง...
แบ่งปัน วิดีโอ/คลิปเสียง

 

ขั้นตอนและวิธีการ (แผนภาพ)

 666466

 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (แบบฟอร์ม)

 

 

ข้อมูลผู้รับผิดชอบ (ระบุรายบุคคล)

  • นางอุไรวรรณ ฉวยพรหมอินทร์

 

 

ติดต่อศูนย์ดำรงธรรม

สามารถติดต่อได้หลายช่องทางได้แก่

  1. ด้วยตนเองที่ ศูนย์ดำรงธรรม ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  2. จดหมาย ส่งถึง ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เลขที่ 18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
  3. โทรศัพท์ หมายเลข 077272513 ต่อเบอร์ภายใน 602
  4. โทรสาร หมายเลข 0-7728-1044
  5. ผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ >>คลิก (หากท่านมีเรื่องร้องเรียนแบบเร่งด่วน แนะนำวิธีที่ 1, 3 หรือ 4 ตามลำดับ)