thzh-CNenmy

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

หมวดหมู่รอง

ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ออนไลน์

1 ให้ ผู้ร้องเรียน หลังจากเข้ามาที่เว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี(www.suratcity.go.th)
เลือกที่เมนู บริการประชาชน > รับเรื่อง/รายงานสถานะดำเนินเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ออนไลน์

2 หาก ผู้ร้องเรียนต้องการส่งเรื่อง ให้เลือกคลิกที่ปุ่ม +เพิ่ม

3 หลังจากเลือกคลิปที่ปุ่ม +เพิ่ม จะปรากฎแบบฟอร์ม ให้ผู้ร้องเรียนทำการกรอกข้อมูลทุกช่อง

โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น จากนนั้นเลือกคลิกปุ่ม Add

4 ผู้ร้องเรียนสามารถติดต่อการร้องเรียน ได้ที่เมนู บริการประชาชน > รายงานสถานะดำเนินเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ออนไลน์

โดยใช้สังเกตในช่องหัวข้อ ตัวเลข เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้

ขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

1 ให้ ผู้ร้องเรียนทุจริต หลังจากเข้ามาที่เว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี(www.suratcity.go.th)
เลือกที่เมนู บริการประชาชน > รับเรื่อง/รายงานสถานะดำเนินเรื่องร้องเรียนทุจริตออนไลน์

2 หาก ผู้ร้องเรียนทุจริตต้องการส่งเรื่อง ให้เลือกคลิกที่ปุ่ม +เพิ่ม

3 หลังจากเลือกคลิปที่ปุ่ม +เพิ่ม จะปรากฎแบบฟอร์ม ให้ผู้ร้องเรียนทุจริตทำการกรอกข้อมูลทุกช่อง

โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น จากนนั้นเลือกคลิกปุ่ม Add

4 ผู้ร้องเรียนสามารถติดต่อการร้องเรียนทุจริต ได้ที่เมนู บริการประชาชน > รับเรื่อง/รายงานสถานะดำเนินเรื่องร้องเรียนทุจริตออนไลน์

โดยใช้สังเกตในช่องหัวข้อ ตัวเลข เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเรื่องร้องเรียนทุจริตดังกล่าวได้