เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ นำคณะกรรมการ,อนุกรรมการ Care Manager /Care giver และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระโสม ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของกรรมการและอนุกรรมการฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนฯ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี