thzh-CNenmy

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรี พร้อมรองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ทต. วังไผ่ จ.ชุมพร ที่นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน 80 คน

เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุป ด้านความโปรงใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองประชาชน ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาล

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิ ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี