ปฏิทินกิจกรรม

วันเลือกตั้ง คุณสมบัติผู้มีสิทธิ
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2021, 
ผู้ชม : 414
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • วันเลือกตั้ง
  • คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  • การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้, หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ
  • ลักษณะของคนที่ควรเลือกเป็นผู้แทน
  • การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ไม่สุจริตเสียหายอย่างไร
  • การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  • การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  • เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  • หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  • การดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม