ประเพณีสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ »

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน “สงกรานต์ อุ่นไอรัก@ตลาดศาลเจ้า” โดยพ่อค้าแม่ค้าชมรมพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย (ตลาดศาลเจ้า) แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค (ออเจ้า)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ »

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๑)

 

  • แบบรวมเล่ม(pdf)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ »

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๑)

 

  • แบบรวมเล่ม(pdf)

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail