กำหนดตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง7 (ชุมชนบางใหญ่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารของส่วนการโยธา(บ้านบางอิฐ)(งานสาธารณูปโภค) งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างขยายเขตประปา จำนวน 24 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 20 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร