ข่าวประชาสัมพันธ์ »

13305172_1046016745477785_2533715412385947004_o

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า “บ้านดอนเกมส์” เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เป็นการเตรียมพร้อม ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขัน ให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตารางการอยู่เวรประจำสำนักงาน
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด
ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail