กิจกรรมประชาสัมพันธ์ »

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะจัดอบรอมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข โดยมีเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ »

#เทศบาลเคลื่อนที่พบชุมชนประจำปี ๒๕๖๑ “ให้บริการเชิงรุก ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน”
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ในเขตพัฒนาที่ ๒ ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดท่าทอง (ชุมชนวัดท่าทอง) ตำบลบางกุ้ง โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล ประธาน/คณะกรรมการชุมชน และประชาชน เข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail