thzh-CNenmy

ปฏิทินกิจกรรม

5.ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT
จาก จันทร์, 14 มิถุนายน 2021
ถึง จันทร์, 28 มิถุนายน 2021
ผู้ชม : 40
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผลคะแนนของแบบวัด OIT ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ดูแลระบบอาจแจ้งขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อคณะที่ปรึกษาการประเมินได้ตามวิธีการที่กำหนด