ข้อมูลเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ระบบ ITA เกณฑ์ OIT

รายละเอียดรวบรวมตัวชี้วัดและหลักฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ประชาสัมพันธ์
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 • การดำเนินงาน
 • การปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน