thzh-CNenmy

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๗๐ คน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจุดบริการรับเอกสารสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติ เป็นประธานพิธีเปิด OXS.GYM SURATTHANI

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๗๐ คน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)” ตามโครงการสตรีเข้มแข็ง เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาล

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทศบาลนคสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร - อาหารแห้ง ปูเสื่อ ตักบาตร วิถีไทย วิถีพุทธ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

นายธีระกิจ หวังมุทิตา นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธนี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโดโอเพ่นนครสุราษฎร์ธานี ๒๕๖๓ เมื่อวัน ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สนามเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี (hall)

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ ชุมชนสวนหลวง ร.๙

📣📣#ประกาศการลงทะเบียนผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565 ได้ ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ #ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2564