thzh-CNenmy

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อม นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมพบปะผู้เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบของเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพบปะผู้ประกอบการตลาดนัดตลาดน้ำ บ้านดอน

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางปรียา โกละกะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสำนักการช่าง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมติดตามดำเนินงานจัดงาน “Tapee Art and Craft 2020”

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์