thzh-CNenmy

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุลนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แกนนำสุขภาพชุมชน

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ เพื่อสันติภาพโลก ในโครงการ "เดินด้วยกันนำพาสันติ" ณ ศาลาจตุรมุข (ทรงพระเจริญ) ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิด “โครงการ Goal Together เติบโต ร่วมใจ ไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะกลุ่มผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จำนวน ๑๙๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายนิพัฒน์ ทวิชสังข์ เลขานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะกลุ่มผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จำนวน ๑๙๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายส่งเสริมการเกษตร สำนักการช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนบริเวณถนนชนเกษม

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อม ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง