thzh-CNenmy

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยการปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เริ่มปีแรก Tapee Art and Craft ตาปีอาร์ตแอนด์คราฟ
๒๕ -๒๗ ธันวาคม ๖๓ ณ บริเวณสะพานนริศ

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดตลาดมิตรเกษม ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๙ น.

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมวางพวงมาลาและร่วมพิธี “วันวิญญาณ” ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เร่งปลูกดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่านับแสนต้น ณ แปลงปลูกดอกไม้ สวนหลวง ร.๙