thzh-CNenmy

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมตรวจสอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล เป็นประธานเปิดงาน "วันดอกบัวผุด ผุดกลางเมือง@ตลาดมิตรเกษม" ซึ่งมีนายชาญชัย หนูคง รองประธานชมรมผู้ประกอบการแผงลอย เป็นผู้กล่าวรายงาน

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระตลาดมิตรเกษม

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล เป็นประธานเปิดงาน "วันดอกบัวผุด ผุดกลางเมือง@ตลาดมิตรเกษม"

เมื่อวันมี่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ถนนเส้นสุราษฎร์-นาสาร ระดมกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่