เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ

นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้ารับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2563 และนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้ารับเกียรติบัตร บุคคลคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2563

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบหอพักในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีพันจ่าตรีอรรนพ พฤกษวานิช รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2563

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทป รายการแหลงข่าวชาวใต้ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ท่าปลาวาฬ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ประเด็น “การปรับภูมิทัศน์ สร้างแลนด์มารค์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี”

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2563

นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระตลาดประชารัฐ “ตลาดชุมชนวัดไทรบ้านดอน” โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมจุดธูปเทียนตรงที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา