เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดประเภทพุ่มผ้าป่า และเงินรางวัล โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า และเเข่งเรือยาว ฯ ประจำปี ๒๕๖๓

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้ตัดสินใจให้การรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ และสถานที่จำหน่ายสินค้าQ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของกรรมการ, อนุกรรมการ Care manager/care giver และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลจากบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง) และนางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๕ (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันระบบน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม TaXGO ระบบจัดการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติและเเสดงความยินดีในพิธีเปิดโรงพยาบาลจักษุสุราษฎร์ มีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเป็นประธานในพิธีเปิด