เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรายการล่องใต้วันนี้ ตอน “สืบสานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าประจำปี ๒๕๖๓ ในวิถี New normal”

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้ารับมอบรางวัลองค์กรดีเด่นในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ภาพบรรยากาศการประกวดเรือพนมพระจำลองครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการจัดทำวีดิทัศน์พุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด GSB HAPPY MARKET 2563 (ตลาดยั่งยืน)

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อม นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะบริหาร ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ทำการชุมชนศาลาวัดไทร(ตลาดศาลเจ้า) เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน ๒๓๐ คน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)” ตามโครงการสตรีเข้มแข็ง เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓