thzh-CNenmy

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ กาญจนวิถี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำฐานข้อมูลคนพิการ บันทึกพิกัดถิ่นที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 พ.ศ.2562 ณ ชุมชน ตลาดใหม่-ดอนนก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำฐานข้อมูลคนพิการ บันทึกพิกัดถิ่นที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ปากน้ำ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำฐานข้อมูลคนพิการ บันทึกพิกัดถิ่นที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม แกนนำสตรี คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สาขาแกนนำสตรี

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูในสังกัดเทศบาล ประชาชน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินรางวัลโครงการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 พ.ศ.2562 ณ ชุมชนบางใบไม้ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ชุมชนเสม็ดเรียง ตามโครงการ “เคาะประตูบ้าน เยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ”

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมกับ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กิจกรรมตลาดใต้โดมของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี