thzh-CNenmy

วันที่ 29 กันยายน 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมในพิธีเดินธูปงานเทศกาล ถือศีลกินเจ ประจำปี 2562 ณ มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน สุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Car free day 2019 “ปั่นรักษ์โลก” พร้อมกับปั่นนำขบวนปั่นจักรยาน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ชุมชนกาญจนวิถีร่วมใจ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม

บรรยากาศพี่น้องประชาชน มาถ่ายภาพ บริเวณสะพานนริศ จุดติดตั้งฉากงานประเพณีชักพระฯ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคนพิการและสมาชิกผู้สูงอายุของกองทุนสวัสดิการชุมชนโพหวาย จำนวน 18 ราย

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับนคร (ทุกชุมชน)

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแต่งกายแบบนุ่งผ้าปาเต๊ะ เพื่อสืบสานประเพณีงานชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๒

 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 10/2562 เพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องผลการจัดสินการประกวดชุมชน ,

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแต่งกายแบบนุ่งผ้าปาเต๊ะ เพื่อสืบสานประเพณีงานชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง “การพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชน