thzh-CNenmy

งานสัตวแพทย์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านฟรี!!! ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน -31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมลดปริมาณขยะ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัน รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)” ตามโครงการสตรีเข้มแข็ง เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีมาตรการ การทิ้งขยะ ให้ถูกเวลา ถูกที่ ถูกวิธี เพื่อลดปัญหาการตกค้างของขยะ การทิ้งขยะนอกเวลา ไม่ถูกที่ ถูกเวลา ถูกวิธี ซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สาขาแกนนำสตรี ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แก่ผู้พิการและสมาชิกผู้สูงอายุของกองทุนสวัสดิการ

หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เดิมจัดเป็นห้องสมุดของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2531

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแกะพิมพ์เทียน ณ วัดไทร (ตลาดศาลเจ้า) เพื่อนำติดรถต้นเทียนพรรษาวัดพลแพน จังหวัดอุบลราชธานี ที่มาร่วมโชว์ในงานประเพณี ชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม“จิตอาสา Big Cleaning Day เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี”

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม TOYOTA LIVE ALIVE RUN SERTES 2019