thzh-CNenmy

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ชุมชนในลึกและชุมชนปากน้ำ

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติให้คงอยู่สืบไป ทั้งยังมีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชน ประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี