thzh-CNenmy

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลนคสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)”

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งานสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)” ตามโครงการสตรีเข้มแข็ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)” ตามโครงการสตรีเข้มแข็ง เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)”

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)”

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสะอาด

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารเเห้ง ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ