นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมตรวจสอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง พื่อเตรียมข้อมูลรายการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ด้วยสำนักงบประมาณแจ้งเปิดระบบ BBL พร้อมจัดทำแบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วรายงานข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจและนักศึกษาฝึกงาน

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี