thzh-CNenmy

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ในการจัดการการท่องเที่ยวและใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปในการพัฒนาและสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและได้มีกิจกรรมการถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ คณะผู้ประกอบการตลาดสะพานโค้ง ๑๐๐ ปี และผู้ประกอบการถนนคนเดินเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะไพน์แอปเปิ้ล จังหวัดกระบี่
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี