เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) จำนวน ๗๕ คน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน โดยมีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการมอบเงินช่วยเหลือ
** ซึ่งทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความช่วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน
๑.ระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท/คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๒,๐๐๐บ. /คน
๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐บาท/คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๔,๐๐๐บ. /คน
๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท/คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๖,๐๐๐บ. /คน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี