Accessibility Tools

เขียนโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ ใน .

พลังหญิงพร้อมใจ! (Bike Together! Stronger Suratthani)

Show image

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)” ตามโครงการสตรีเข้มแข็ง เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สตรีได้มีพลังสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองให้มีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปพร้อมกับการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้จักรยานท่องเที่ยวภายในชุมชน มีชมรมจักรยานและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓
ขอขอบคุณชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ) ที่ดูแลนักปั่นตลอดเส้นทาง
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี