เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่วิสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลฯ

พร้อมด้วยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๒ ซึ่งสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ๓๘ วาระ เพื่อนำญัตติเรื่องอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น เสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาอย่าเร่งด่วน เพื่อประโยชน์แก่การบริหารกิจการของเทศบาล จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตร๒๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔)
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี