เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ทำการชุมชนศาลาวัดไทร(ตลาดศาลเจ้า) เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน ๒๓๐ คน

ที่มาศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปด้าน “นโยบายของส่วนราชการท้องถิ่นที่มีต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านอาชีพ” ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ชุมชนได้เกิดประโยชน์ ในการดำเนินงานไปพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งต่อไป
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี