Accessibility Tools

เขียนโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ ใน .

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ครั้งที่ 4/2563

Show image

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุม อาทิ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๘ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาต่อไป
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี