เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงาน "ดื่มน้ำชา ปันน้ำใจ เพื่อน้องสถานพินิจ" ซึ่งมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

เพื่อหารายได้ให้กองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้านพฤตินิสัย การศึกษา อาชีพ ภายใต้กระบวนการยุติธรรม และเพื่อให้เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมต่อไป ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน ชมรมต่างๆ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี