เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการ,อนุกรรมการ Care Manager /Care giver และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของกรรมการและอนุกรรมการฯ โดยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต ณ เทศบาลตำบลวิชิต ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมการถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี