เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี