เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะวางแผนร่วมกับโรงเรียนและรับทราบนโยบายของทางโรงเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้มอบความไว้วางใจให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีดูแลบุตรหลานของท่าน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี