O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.ร้องเรียน/ร้องทุกข์ออนไลน์เข้าถึงได้จากเมนูบริการประชาชน>เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ออนไลน์

2.ร้องเรียนทุจริตออนไลน์เข้าถึงได้จากเมนูบริการประชาชน>เรื่องร้องเรียนทุจริตออนไลน์