ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2021
 • จันทร์, 01 มีนาคม 2021 - ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2021
  3.เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)) โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมษายน 2021
 • พฤหัสบดี, 01 เมษายน 2021 - จันทร์, 31 พฤษภาคม 2021
  2.เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • พฤหัสบดี, 01 เมษายน 2021 - จันทร์, 31 พฤษภาคม 2021
  1.เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พฤษภาคม 2021
 • เสาร์, 15 พฤษภาคม 2021 - เสาร์, 19 มิถุนายน 2021
  4.ให้คะแนนแบบวัด OIT[ขยายเวลา] โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มิถุนายน 2021
 • อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2021 - อาทิตย์, 04 กรกฎาคม 2021
  5.ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT[ขยายเวลา] โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรกฎาคม 2021
 • จันทร์, 05 กรกฎาคม 2021 - จันทร์, 19 กรกฎาคม 2021
  6.ยืนยันแบบวัด OIT[ขยายเวลา] โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • พุธ, 14 กรกฎาคม 2021 - เสาร์, 31 กรกฎาคม 2021
  7.สรุปผลและจัดทำรายงานผลการประเมิน โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สิงหาคม 2021
 • อาทิตย์, 01 สิงหาคม 2021 - อังคาร, 31 สิงหาคม 2021
  8.ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564