ปฏิทินกิจกรรม

01 มีนาคม
  • 3.เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)) โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02 มีนาคม
  • เผยแพร่ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ก่อนเลือกตั้ง
07 มีนาคม
  • เผยแพร่ให้ทราบว่าเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ก่อนเลือกตั้ง