ปฏิทินกิจกรรม

12 มกราคม
  • คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินการเลือกตั้งท้องถิ่น