กิจกรรมประชาสัมพันธ์ »

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะจัดอบรอมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข โดยมีเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 40 คน

โดยจะจัดอบรมใน วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
ณ ภัตตาคารมณเฑียร ถนนลูกเสือ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดังนั้น เทศบาล จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมอบรมกฎหมาย ดังกล่าว สามารถมาสมัครได้ โดยกรอกใบสมัครตามลิงค์ดังนี้

 

>>ใบสมัครเข้าอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<<

 

การปิดรับสมัครในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
อนึ่ง หากจำนวนครบ 40 คน จะเปิดรับสมัครโดยพื้นที่ โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงวันปิดรับสมัคร(ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ »

#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแต่งกายแบบนุ่งผ้าปาเต๊ะ เพื่อสืบสานประเพณีงานชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๑-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวม ๙ วัน ๙ คืน และพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะลากเรือพระ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail