ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งประดับไฟบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตาปีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กันยายน 2561

ประกาศประกวดราคาซื้ออัฒจันทร์เชียร์ จำนวน 30 ชุด ด่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

8 สิงหาคม 2561

ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 กรกฎาคม 2561

ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

23 กรกฎาคม 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

4 มิถุนายน 2561

ข่าวสารเทศบาล(แบบสีและQR-Code)

8 เมษายน 2561

ข่าวสารเทศบาล(แบบขาว-ดำ)

7 เมษายน 2561

สงกรานต์เมืองคนดีปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

7 เมษายน 2561

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail