จัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 งวดที่ 4

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 (แบบ สขร.1)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องครัวในอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (ครั้งที่ 2)

สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนลูกเสือ 13 (ครั้งที่ 2)

สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 25

การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail