จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

27 พฤศจิกายน 2556

ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

26 พฤศจิกายน 2556

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

26 พฤศจิกายน 2556

ประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

25 พฤศจิกายน 2556

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

25 พฤศจิกายน 2556

การกำหนดตรวจรับงานจ้างปรับปรุงทุ่นจอดเรือท่าเทียบเรือสะำพานเทศบาล (สะพานนริศ) งวดที่ 1

25 พฤศจิกายน 2556

สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 22 รายการ

21 พฤศจิกายน 2556

การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนการุณราษฎร์ 1 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

20 พฤศจิกายน 2556

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail