จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล 20 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 11 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ แยกซ้าย 4 งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม โรงเรียนเทศบาล 5 งวดที่ 3

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(จ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ต-0497 สฎ)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนทางเข้าหมู่บ้านสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุราษฎร์เทคโนโลยี งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวัดกลางใหม่ งวดที่ 1, งวดที่ 2 และงวดที่ 3(งวดสุดท้าย)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail