จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการต่อเติมห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโฉลกรัฐ 13 งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail