จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายละเอียดแนบท้ายยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีฯ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอทีวีภาพชนิดสี แบบ LCD ขนาด 40 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 156-52-0132 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ 2ส ในคลินิกโรคเรืิ้อรัง ศูนย์บริการสาธารณสุข (ตาปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-41-0113,420-41-0115,420-53-0281,420-53-0284 และ 420-53-0285 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสแกนเอกสารแบบแปลนก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail