จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 สิงหาคม 2561

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม 2 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

16 สิงหาคม 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขนย้ายมูลฝอยไปกำจัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง)

15 สิงหาคม 2561

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 32 งวดที่ 1, งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

15 สิงหาคม 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 4 เครื่อง)

14 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามอนุบาล จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

10 สิงหาคม 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่องเล่นสนามอนุบาล จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5)

10 สิงหาคม 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 28 แยกดงตาล1, ดงตาล2, ดงตาล4

9 สิงหาคม 2561

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail