จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

15 ธันวาคม 2560

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

15 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลูกเสือ 3 แยกซ้าย 1 ด้วยวิธะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ธันวาคม 2560

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลูกเสือ 3 แยกซ้าย 1

15 ธันวาคม 2560

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ธันวาคม 2560

ประกาศการกำหนดตรวจรับจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ 22 (งวดที่ 1)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง( ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 12

14 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๋็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ธันวาคม 2560

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail