จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งประดับไฟบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กันยายน 2561

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางกุุ้ง 1 ข้างธนาคอนกรีต งวดที่ 1, 2, 3, 4, 5 และงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)

20 กันยายน 2561

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแสงอรุณ งวดที่ 1, งวดที่ 2

19 กันยายน 2561

ประกวราคาจ้างเหมาจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 กันยายน 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๖๑)

18 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งประดับไฟบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกกวาดขยะ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 กันยายน 2561

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail