จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 ตัว (งานสมุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (สำนักการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดห้องประชุมสำนักการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์ รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อถังขยะแยกประเภท ขนาดความจุ 40 ลิตร จำนวน 3 ชุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ (ศูนย์พัฒนารเด็กเล็กวัดโพธิ์นิิมิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมู่ลี่ จำนวน 16 ชุด (สำนักการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail