ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา

29 มีนาคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา “หลักสูตร การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและการประเมินคุณภาพแนวใหม่” ตามที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธษนีได้จัดโครงการนี้ขึ้น

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โรงเข้ จังหวัดเพชรบุรี

27 มีนาคม 2562

เมื่อ 27 มีนาคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการ กิจกรรมขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนสู่สากล

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โรงเข้ จังหวัดเพชรบุรี

27 มีนาคม 2562

วันนี้ (27 มีนาคม 2562) เวลา 09.30 น . นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โรงเข้ จังหวัดเพชรบุรี

พิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์

26 มีนาคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และโรงเรียนสังกัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี

มอบเกียรติบัตรจบการศึกษา ม.3 ม.6 นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ

26 มีนาคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับภาคบังคับ (ม.3) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 จำนวน 538 คน และสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 จำนวน 185 คน รวม 723 คน

ประชุมแกนนำสุขภาพชุมชนประจำเดือน

26 มีนาคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2562 ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด

26 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวดจังหวัดนครนายก ซึ่งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 38 คน เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังบรรยายการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลของชุมชน

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

26 มีนาคม 2562

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เนื่องในงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail