ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)

11 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดการประชุมติดตามเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) เรื่อง การส่งเสริมและการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment : LPA)

ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส

11 มีนาคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ให้การต้อนรับคณะ ศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส

ประชุมคณะกรรมการจัดงานแห่ผ้าห่มธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร

11 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สฎ. (ชั้น3) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานแห่ผ้าห่มธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานแห่ผ้าธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์

พิธีเปิดงาน สุราษฎร์ ฟู้ดแฟร์ SURAT FOOD FAIR 2019

10 มีนาคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน บริเวณรอบศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

พิธีเปิดงาน สุราษฎร์ ฟู้ดแฟร์ SURAT FOOD FAIR 2019

9 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน สุราษฎร์ ฟู้ดแฟร์ SURAT FOOD FAIR 2019 ซึ่งหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนให้ประชาชนได้สัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำตาปี กลางเมืองสุราษฎร์ธานี ที่สวยงามและน่าประทับใจ โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้คณะผู้บริหาร หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ททท. ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วม

ประชุมเตรียมการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562

8 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ของฝ่ายลงทะเบียน จัดและควบคุมขบวนแห่

ต้อนรับคณะ ทต.ท่ายาง ดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี

8 มีนาคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 45 คนเข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการที่ดีด้านธรรมาภิบาล ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง

7 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนาย ธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง จำนวน 50 คน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail